برنامه‌ای برای ارایه آمار خط فقر نداریم

رئیس مرکز آمار ایران می‌گوید طبق آخرین تصمیم گیری‌ها متولی ارایه خط فقر وزارت کار است که تاکنون این آمار را منتشر نکرده. وی همچنین محدودیت‌های بودجه‌ای را عاملی برای ناتوانی مرکز آمار ایران برای ارایه آمارهای ضروری می‌داند.

Powered by WPeMatico